Algemien
Nijs
Publikaasjes
Sykfunksje | Taalkar

Algemiene ynformaasje

Foto portret Hylck van Eysinga
Foto portret Frans van Eysinga
Foto Frysk sulverwurk. In Hansje in de kelder.

It Keninklik Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer, oprjochte yn 1827, spant him yn om it ûndersyk nei en de niget oan de Fryske skiednis en kultuer te befoarderjen.

Foar dit doel jout it Genoatskip twa tydskriften út: it wittenskiplik jierboek De Vrije Fries en it publykstydskrift Fryslân. Fierders organisearret it Genoatskip noch in tal oare aktiviteiten as útstapkes, lêzings en dit webstee.

As oprjochter fan it yntusken ferselsstannige Frysk Museum is it Frysk Genoatskip noch altyd de formele eigener fan in wichtich part fan de samling fan dat museum.

Yn de samling fan it Frysk Genoatskip sitte ûnder oare de pendantportretten fan Hylck en Frans van Eysinga troch Wybrand de Geest út 1634 (foto boppe en foto midden) en gâns Frysk sulverwurk (foto ûnder).

Zonder vernieuwing geen toekomst voor de Friese media - verslag symposium KFG >>>