Yn it nijste nûmer

Hjirûnder alfêst in lytse greep út it nijste nûmer. Jo kinne hjir ek it parseberjocht lêze oer it nijste nûmer.
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

ferslach obduksje 400x250Op 1 juny 1620 kamen trije manlju nei it Hôf yn Ljouwert, in dei nei it ferstjerren fan de stedhâlder. Willem Loadewyk, Us Heit, hie de oerhaal fan in wike earder net oerlibbe. De troch Maurits stjoerde, ferneamde, dokter Bontius koe neat mear dwaan. No kaam it oan op de obduksje, it snijen yn it lichem fan de greef. Hoe ha de trije manlju dat belibbe?

Ik wol dit nûmer hawwe

RP-P-OB-50593 400x250Willem Loadewyk spile in belangrike rol yn de Grinzer en Drintske skiednis, mar wat hie er yn Fryslân klearspile? Hy wie hjir in útsprutsen bemiddeler dy’t him foege nei syn plak as tsjinner fan de Steaten. It Hôf wie yn it bestjoerlik opsicht bûten byld rekke. Yn de einleaze strideraasje fan de Fryske polityk wie it wier in prestaasje fan formaat om alle kearen de goede oplossing te finen.

Ik wol dit nûmer hawwe

205906 400x250De deftige hearen fan it Fries Genootschap woenen net neist him sitte: Knjillis Salverda stonk, koe gjin himmele húshâlding ûnderhâlde en der wie gjin sprake fan dat hy kâns makke om lid fan it Genootschap te wurden. Salverda studearre yn Frjentsjer en waard skoalmaster yn Wûns, dêr’t hy net mear weikaam. Skande, fûnen syn freonen, want syn skriuwen setten sy tige heech.

Ik wol dit nûmer hawwe

De conversie 400x250Net allinnich Willem Loadewyk is yn it ferjit rekke, militêre skiednis is no folslein út ’e graasje. Spitich, want de Opstân hie net slagje kinnen sûnder de tûke herfoarmingen fan de  greef, wêrmei't it Steatske leger tsjin de Spaanske oermacht dochs wûn. En de Republyk fûnemint krige.

Ik wol dit nûmer hawwe