RP-P-1961-1191Saskia, in neikommerke yn de húshâlding Uylenburg oan de Ljouwerter Ossekop, waard binnen it skildersnetwurk fan de famylje yn it eachweid fan opgeande stjer Rembrandt manoeuvrearre. Mei sukses, want Saskia en Rembrandt foelen as in blok foar elkoar. Har tsienjierrige houlik fertelt fan de houlikse moares fan dy dagen. 

Ik wol dit nûmer hawwe