IMG 3859Nammen binne funksjoneel, om dúdlik te meitsjen wêr’t wy oer prate, en meitsje ek diel út fan identiteit. De measte nammen yn Fryslân hawwe in agraryske ûntsteansskiednis, dêr’t soms de betsjutting fan fergetten is. It hat doel om dy nei te kommen, om ús kultureel erfgoed te ferklearjen.

Ik wol dit nûmer hawwe