2b MedeblikMear as oait is kening Redbad yn it nijs: boeken, in film. Yn 2004 waard er keazen as belangrykste Fries. Oare symboalen fan Fryslân binne de flagge en it wapen. No docht bliken dat dizze trije - kening, wapen en flagge - ferbân mei elkoar hawwe.

Ik wol dit nûmer hawwe