KMb-2015-030.0004Klippfisk is in op rotsen drûge fisk, mooglik betocht troch Hylper Jappe Ippes. Nijsgjirrich is de rûte dy’t de metoade yn de 17de iuw trochrûn foardat se yn Noarwegen bedarre: fia de wrâldseeën, dêr’t mei oantoand wurdt hoe’t Nederlanners werklik oeral de kost fertsjinnen. It koste Jappe wol syn houlik: koart nei syn trouwen luts er de wide wrâld yn en seach syn frou noait wer.

Ik wol dit nûmer hawwe