162Holwert hat net folle namme yn de skiednis fan it sosjalisme yn Fryslân. Dochs wie hjir al yn 1896 in SDAP-ôfdieling, en ek moai wat leden fan de AJC, de Geheel-Onthouders Bond en de Nationale Landarbeidersbond, in grut ferskil mei oare doarpen yn it kristlik-ortodokse Westdongeradiel. Pieter Buwalda (1866-1932) wie ien fan de foaroanmannen.

Ik wol dit nûmer hawwe