Ecta 002It segel dat de Grinzer Ommelannen yn 1578 ynfierden, bestiet út de wapens fan de gearstallers mei as hertskyld it âlde wapen fan de Fryske keningen. Blauwe dwersbalken op sulver, beselskippe troch alve herten. It segel waard in soad brûkt, mar beheinde him gau ta it hertskyld, it alvehertewapen. It is op tal fan foarwerpen werom te finen.

Ik wol dit nûmer hawwe