4-.Dekema-State
By de restauraasje fan Dekema State (1997-2000) kaam út de krûpromte dekoratyf stúkwurk foar it ljocht. It lei dêr om trochsakjende flierbalken te skoarjen. It binne fragminten fan minsklike figueren, in twatal konsoles en in basement. Undersyk wiisde net inkeld út wat se foarstelden, mar litte se no ek mei stúkwurk út bygelyks De Eese ferlykje.

 

Ik wol dit nûmer hawwe