Mata-Hari-nieuwe-aanwinst-Ruben-van-Vliet-1 kl 400x250In bysûndere fynst: in ûnbekend portret fan Mata-Hari, makke troch Piet van der Hem. En de ûntdekking krijt noch mear betsjutting troch opdûkte brieven, dêr’t de dûnseres har leafde foar har stedgenoat yn uteret. Van der Hem joech se by wize fan betelling oan in advokaat, en dy syn dochter brocht se op in feiling.

Ik wol dit nûmer hawwe