dC-Pieter-en-gezin-1 400x250Hy hat him ynset foar Frysk ûnderwiis en publisearre de Lytse Fryske Spraekleare, mar dochs krige Pieter de Clercq (1849-1934) in soad krityk op syn krewearjen foar it Frysk. Tsjinstanners fûnen dat hy neat fan de Fryske folksaard begriep om’t er út Hollân kaam. Mar Eeltsje Folkertsma wie fan betinken dat de Fryske Beweging him tankber wêze moast.

Ik wol dit nûmer hawwe