1-Synode-Doelen---274 400x250Yn 1619 akseptearre Fryslân de nije learregels fan de Dordtse Synode, dy’t benammen oer de genedelear gie. De tsjerke-oarder fan Dordrecht wie in oar ferhaal. Men wie benaud foar twaspjalt op tsjerklik mêd, mei alle ûnheil dêrfan yn de provinsje. Fan in skieding tusken tsjerke en steat wie noch lang gjin sprake.

Ik wol dit nûmer hawwe