B-38831-kluis 0192 400x250It soe as in klok klonken ha: net allinne Skiermuontseach en Rottumereach, mar op de fêstewâl ek: Eastereach en Westereach. De skiednis woe lykwols oars ha, dat wy sizze tsjintwurdich: Eastergoa en Westergoa. Ek net raar – mar wol apart. Want hoe komt it eins dat we gjin ‘eagen’ mar ‘goaën’ ha yn de nammen fan ús âldste lânsdouwen? 

Ik wol dit nûmer hawwe