210047 400x250Yn de yn 1982 bondele 34 semy-autobiografyske jeugdferhalen fan Theun de Vries fertelt syn alter ego Wilt Tjaarda fan de wrâld fan syn foarâlden. It is dreech fiksje en wierheid út elkoar te hâlden, mar dat wie ek de opset fan de skriuwer. Jan van Galen en Douwe Kootstra gongen op ûndersyk om de lokaasjes werom te finen.

Ik wol dit nûmer hawwe