206388 400x250Heit fan de moderne Fryske Beweging waard Pieter Sipma (1872-1961) wol neamd. Dit wie  benammen om’t er de learaar wie fan foaroansteande bewegers as Jelle Brouwer, Jan Melles van der Goot en Douwe Kalma. Hy hat ek in tal jierren aktyf yn de Jongfryske Mienskip west, oant syn eardere learlingen him oan ’e kant skoden.

Ik wol dit nûmer hawwe