Bedelaar-Anthonie-van-den-Bos-1778-1838 400x250It wie dizich en kâld doe’t Antje Sjeerps op tongersdei 25 novimber 1762 om healwei alven mei bûter en apels op ’en paad stjoerd waard nei Gaast. Se soe der net oankomme en noait wer weromkomme. Se rûn David Elias tsjin it liif, dy’t him oan har fergripe woe, yn panyk rekke en in moard begie. 

Ik wol dit nûmer hawwe