Yn it nijste nûmer

Hjirûnder alfêst in lytse greep út it nijste nûmer. Jo kinne hjir ek it parseberjocht lêze oer it nijste nûmer.
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

Vikingschip 400x250It sukses fan de Fikingen op see hong gear mei it type skippen dat se houden. Us kennis dêroer komt fan twa net altyd betroubere skriftlike boarnen (skriftlik en ôfbyldingen) en de de wol betroubere archeologyske fynsten. Mar dêr binne mar sa’n bytsje fan fûn dat it dreech is om in jildende omskriuwing te meitsjen fan 'it' Fikingskipstype.

Ik wol dit nûmer hawwe