Yn it nijste nûmer

Hjirûnder alfêst in lytse greep út it nijste nûmer. Jo kinne hjir ek it parseberjocht lêze oer it nijste nûmer.
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

vikingenslagill 400x250De measte Nederlanners stelle har Noarmannen foar sa’t dy yn 1927 troch J.H. Isings op de skoalplaat ‘De Noormannen bij Dorestad’ tekene binne. Underwilens witte wy dat der in soad net oan doocht. Mar Isings hie him goed dokumintearre en syn plaat jout de stân fan de doetiidske kennis oer de Fikingen wer.

Ik wol dit nûmer hawwe