walfridus 400x250By har rôfoerfallen sloegen de Noarmannen de Fryske kust (Wezer oant Swin) net oer. Dêr foel in soad bút te heljen. Oer de skea oan minsken en materieel witte wy net folle, mar wy ha dochs in seldsum foarbyld út Bedum. Dêr waarden Walfridus en syn soan Radfridus, leauwige kristenen, op grouwélige wize fermoarde. Har grêven groeiden út ta beafeartsplakken mei elk in eigen tsjerke.

Ik wol dit nûmer hawwe