Foto 016 Mulheim400x250Yn de bloeitiid fan it Dútske keizerryk, de desennia om 1900 hinne, sûge de yndustry suver it arbeidersfolk fan it plattelân. Oeral kamen se wei, ek út Nederlân, yn 1910 sa’n 144.000. Fryske arbeiders follen benammen de gatten op dy’t op Dútske buorkerijen foelen. De Friezen stienen bekend as bêste melkers. 

Ik wol dit nûmer hawwe