Yn it nijste nûmer

Hjirûnder alfêst in lytse greep út it nijste nûmer. Jo kinne hjir ek it parseberjocht lêze oer it nijste nûmer.
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

lolle400x250Foar’t Fryslân yn 1580 oergie nei it protestantisme, wie ek hjir it sieleheil fan ferstoarnen fan wêzentlik belang. Ek bûten Aldersielen waard drok bidden foar de deaden. Der bestie sels in soarte fan midsiuwske memoarjekultuer, dêr’t it bidden wol by útbestege waard. Foar jild fansels; it heil mei wat kostje. Hoe siet dat eins?

Lês mear yn nûmer 1 fan 2020.