lolle400x250Foar’t Fryslân yn 1580 oergie nei it protestantisme, wie ek hjir it sieleheil fan ferstoarnen fan wêzentlik belang. Ek bûten Aldersielen waard drok bidden foar de deaden. Der bestie sels in soarte fan midsiuwske memoarjekultuer, dêr’t it bidden wol by útbestege waard. Foar jild fansels; it heil mei wat kostje. Hoe siet dat eins? 

Ik wol dit nûmer hawwe