Yn it nijste nûmer

Hjirûnder alfêst in lytse greep út it nijste nûmer. Jo kinne hjir ek it parseberjocht lêze oer it nijste nûmer.
Nijsgjirrich wurden? Besjoch de ferkeapynformaasje.

205880 400x250Johanna Frederike Rutgers (1846-1930) wie in dûmnysdochter, hie in skoft de lieding fan it Diakonessehûs yn Ljouwert, makke in reis nei Amearika, troude in swalker, skiede fan him, troude opnij en hie niget oan it spiritisme. In wrâldfrjemd frommeske.

Lês mear yn nûmer 1 fan 2020.