205880 400x250Johanna Frederike Rutgers (1846-1930) wie in dûmnysdochter, hie in skoft de lieding fan it Diakonessehûs yn Ljouwert, makke in reis nei Amearika, troude in swalker, skiede fan him, troude opnij en hie niget oan it spiritisme. In wrâldfrjemd frommeske.

Ik wol dit nûmer hawwe