90551 400x250Yn de moannen nei de befrijing komme tsientûzenen ferdreaune twangarbeiders, faak nei moannen-, soms jierrenlang lijen, nei hûs. Mar yn plak fan in waarm wolkom troch famylje wachtet in desepsje. De fermeagere, ôfmêde en hongerige manlju wurde mei erchtinken besjoen: wat hiene se dêr yn Dútslan wol neat útheefd?

Ik wol dit nûmer hawwe