Gerkesklooster - hervormde kerk - brouwerij klooster Jeruzalem 400x250In soad kleasters meie dan letterlik fan de ierdboaiem ferdwûn wêze, tsientallen topografyske nammen dogge noch tinken oan de iens sa rike Fryske kleasterkultuer. De Olijfberg yn Westlik Kollumerlân, Sinaï tusken Earnewâld en Burgum, en de berch Thabor even noardlik fan Snits: eefkes sykje en fynst allegearre Bibelske nammen yn it hert fan Fryslân. 

Ik wol dit nûmer hawwe