Leden fan it Frysk Genoatskip krije De Vrije Fries en Fryslân fergees tastjoerd. Boppedat hawwe hja en har hûshâlding fergees tagong ta it Frysk Museum.

De minimumkontribúsje is € 42,50 foar partikulieren en € 60,- foar bedriuwen en ynstellings.

Lidmaatskipsformulier

 

* = Invoer verplicht

Hjirby meld ik ûndersteande persoan oan as lid fan it Frysk Genoatskip.
De kontribúsje sil foar ien kear troch my foldien wurde.