Hjirûnder fine jo in oersjoch fan relaasjes ferbûn oan Histoarysk Tydskrift Fryslân en it Keninklik Frysk Genoatskip.

Van der Let & Partners Identity
www.vdlp.nl

Friesland Post
www.frieslandpost.nl

Koninklijk Fries Genootschap
www.friesgenootschap.nl

Tresoar: archieven van Fryslân, Provinciale Bibliotheek en Fries Letterkundig Documentatiecentrum
www.tresoar.nl

Fries Museum: verhalen en beelden van Friesland
www.friesmuseum.nl

Friesch Dagblad
www.frieschdagblad.nl

Omrop Fryslân
www.omropfryslan.nl

Leeuwarden Courant
www.leeuwardercourant.nl

Fryske Akademy
www.fa.knaw.nl