Geachte leden,

Het bestuur van het Koninklijk Fries Genootschap nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 26 juni 2019 om 19.45 uur. Dit jaar zal de vergadering worden gehouden in Museum Martena, Voorstraat 35, 8801 LA Franeker.

 

Agenda:

1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mededelingen (zie vergaderstukken op de website)
3.    Verslag algemene Ledenvergadering 27 juni 2018
4.    Jaarverslag van de secretaris over 2018
5.     Toelichting van de penningmeester op de jaarrekening over 2018
6.    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
7.    Begroting 2020 en vaststelling contributie 2020
8.    Benoeming bestuursleden:
De heren E. Kramer en G. de Vries zijn tussentijds aftredend. Het bestuur stelt voor hen opnieuw te benoemen voor een tweede termijn. De heer M.J. Seffinga is definitief aftredend. Het bestuur stelt voor te benoemen tot bestuursleden: mw. drs. M. Brouwer, conservator van Museum Martena te Franeker en dr. J. W. Koopmans, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Tegenkandidaten kunnen zich tot 20 juni 2019 aanmelden bij de secretaris (Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden of email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
9.    Nieuws over het Fries Museum en de collectie van het Genootschap, door de directeur van het Fries Museum.
10.    Rondvraag
11.        Pauze

12.       Na de pauze zal conservator Marjan Brouwer van Museum Martena iets vertellen over een van de topstukken uit het museum afkomstig uit de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap.

13.    Sluiting


De vergaderstukken, waaronder de jaarrekening over 2018 alsmede de begroting voor 2020 zijn vanaf 1 juni 2019 te raadplegen via de website www.friesgenootschap.nl en zullen uitgeprint in de zaal aanwezig zijn.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Ritske Mud
secretaris

- Verslag vorige ALV (27-06-2018)
- Jaarverslag van de secretaris (2018)
- Publicatiestukken
- Begroting 2020
- Notitie betreffende overdracht archeologische collectie