Fryslan jul aug 2020-1cover288x350(26ste jiergong, nr.4, july/augustus 2020) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

It ûnder de foet rinnen fan westlik Ruslân yn 1941 like foar de Dútsers alle kâns te bieden de dream fan Lebensraum ynfolling te jaan. Dêr koene se goed Germaanske ‘broedervolken’ by brûke. Folle mear as yn oare besette lannen sloech dit idee yn Nederlân oan: mear as fiiftûzen aventoersikers, wêrûnder in soad Friezen, lutsen fan ein 1941 ôf nei it easten, oanmoedige troch ûnder oare boerefoaroanman Geert Ruiter fan De Knipe. Boeresoan Jan Pieter Haisma wie in eksponint yn dizze groep: in talintfolle gelokssiker. De útstjoeringen rûnen op desyllúzjes út. Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel skreau der in boek oer en foar Fryslân in artikel.

 

Lês mear...

coverFryslan mei juni 2020 288x350(26ste jiergong, nr.3, maaie/juny 2020) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Fryslân stie fan it begjin fan de 20ste iuw oant yn de jierren sechtich fol mei suvelfabriken. Se produsearren net allinne tsiis en bûter, mar ek in soad ôffalwetter. Dat gie streekrjocht de  sleat derneist yn, mei as gefolch stank en fiskstjerte, benammen simmerdeis. Mar de doarpslju seagen dat selden as probleem. It fabryk wie ommers ek meastentiids de grutte wurkjouwer yn it doarp. Provinsje en wetterskip besochten al yn de jierren fyftich maatregels op te lizzen, mar in soad holp dat net.

Lês mear...

Fryslan ma apr 2020 cover 288x350(26ste jiergong, nr.2, maart/april 2020) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Hoe grouwélich de ein fan de Twadde Wrâldoarloch Nederlân trof, Fryslân kaam der  betreklik ûnskeind fan ôf. Dochs wie ek hjir de blydskip grut doe’t de alliearde troepen yn april 1945 triomfantlik troch de provinsje lutsen. Op strjitte waard feeste, flagge, dûnse, dronken, de stoere alliearde soldaten om de hals flein. Mar der wiene bittere kearsiden dy’t soms noch desennia trochswollen. 

Lês mear...

cov Fryslan jan feb 2020-1 cover288x350(26ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2020) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Ein 19de, begjin 20ste iuw groeide de yndustry yn it Ruhrgebiet ta grutte omfang. Dat luts in soad wurkfolk, ek fan it eigen plattelân, wêrtroch’t dêr tekoart oan arbeiders ûntstie. Yn dat gat sprongen foaral Friezen. Sy gienen as melkers, neffens de Dútsers om’t se dêr de bêsten yn wienen. Motivaasje fan de Friezen wienen de flinke fertsjinsten: ƒ 500 à f 600 twa kear safolle as thús. Ank Engel har pake wurke dêr yn de yndustry en sy die dêr ûndersyk nei. 

Lês mear...