Fryslan jul-aug 2019 cover 288x350(25ste jiergong, nr.3, july/augustus 2019) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Theun de Vries-kenner Douwe Kootstra gong op syk nei de plakken dy’t de bekende skriuwer neamt yn syn bondels De vertellingen van Wilt Tjaarda. Mei wat muoite binne de swalktochten fan de jonge De Vries lâns de Swette en de Kûkhernsterwei goed werom te finen. 

Lês mear...

Fryslan mei jun 2019cover 288x350(25ste jiergong, nr.3, maaie/juny 2019) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Yn de desennia om 1900 hinne feroare it boerelânskip yn in soad opsichten troch in stream fan fernijingen. Oanjagers wienen fernijers, yndividuen. De oerheid spile amper in rol. Yn Fryslân wie Jan Timmer in eksponint. Hy wie in stik drokker mei syn ynnovative inisjativen as mei syn kij. Leafst 34 maatskiplike funksjes hie er; by de nutsspaarbank, it sikefûns, de Fryske hynstefokkerij, suvelfabryk, ja, sels yn de polityk wie er aktyf.  

Lês mear...

Fryslan ma apr 2019low-cover 288x350(25ste jiergong, nr.2, maart/april 2019) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

In opfallende pastel tusken de nije oanwinsten dy’t it Fries Museum dizze maitiid presintearret: Mata-Hari, skildere troch Piet van der Hem, benammen troch de fynst, ferline jier, fan in tsiental brieven fan de dûnseres oan de skilder. Se litte in koarte, wiere leafdesskiednis sjen tusken de twa Friezen. De Amsterdamske publisistes Jessica Voeten en Angela Dekker sochten it foar ús út. 

Lês mear...

Fryslan jan feb 2019-cover(25ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2019) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Klippfisk is in iuwenâlde metoade foar it konservearjen fan fisk. Pionier yn de produksje dêrfan, benammen yn Kristiansund (Noarwegen), wie de Hylper Jappe Ippes (1655-1718). Syn skiednis jout in goed byld fan de hannelsrûtes fan Fryske skippers en hout-, sâlt en fiskhannelers ein 17de, begjin 18de iuw. En fan Jappe syn frjemde houlik. 

 

Lês mear...

Fryslan nov dec 2018cover(24ste jiergong, nr.6, novimber/desimber 2018) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

It Fries Museum hat hege ferwachtingen fan de útstalling Rembrandt en Saskia, liefde in de Gouden Eeuw, oan it begjin fan it Rembrandtjaar 2019, en mei in stevige Fryske ynbring. It tema is goed keazen: twa ferneamde minsken, dy’t fereale op elkoar wurde en tsien jier lokkich by elkoar binne. Se drage ek yn dizze Fryslân de fertelling oer omgongsfoarmen, de kultuer fan leafhawwe en trouwe yn de Gouden Iuw. En drama: it meie gouden jierren wêze, Saskia stjert noch foar har tritichste. 

 

Lês mear...