Fryslan ma apr 2020 cover 288x350(26ste jiergong, nr.2, maart/april 2020) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Hoe grouwélich de ein fan de Twadde Wrâldoarloch Nederlân trof, Fryslân kaam der  betreklik ûnskeind fan ôf. Dochs wie ek hjir de blydskip grut doe’t de alliearde troepen yn april 1945 triomfantlik troch de provinsje lutsen. Op strjitte waard feeste, flagge, dûnse, dronken, de stoere alliearde soldaten om de hals flein. Mar der wiene bittere kearsiden dy’t soms noch desennia trochswollen. 

Lês mear...

cov Fryslan jan feb 2020-1 cover288x350(26ste jiergong, nr.1, jannewaris/febrewaris 2020) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Ein 19de, begjin 20ste iuw groeide de yndustry yn it Ruhrgebiet ta grutte omfang. Dat luts in soad wurkfolk, ek fan it eigen plattelân, wêrtroch’t dêr tekoart oan arbeiders ûntstie. Yn dat gat sprongen foaral Friezen. Sy gienen as melkers, neffens de Dútsers om’t se dêr de bêsten yn wienen. Motivaasje fan de Friezen wienen de flinke fertsjinsten: ƒ 500 à f 600 twa kear safolle as thús. Ank Engel har pake wurke dêr yn de yndustry en sy die dêr ûndersyk nei.

Lês mear...

Fryslan nov dec 2019 cover 288x350(25ste jiergong, nr.6, novimber/desimber 2019) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

Yn it lêste fearnsjier fan de 19de iuw libben tsientûzenen Nederlaners yn útsichtleaze earmoede. Gjin wurk, gjin jild, gjin iten. Minne húsfêsting, oan bernemûlen faak gjin gebrek. Tryste útsichteazens is it lot fan de leechste klassen. En dan ferskynt dêr Ferdinand Domela Nieuwenhuis, mei in heilsboadskip. Hy wit hoe’t er minsken yn har siel reitsje moat. Hy rekket almar mear yn de besnijing fan it lot fan de kânsleazen en fan it sosjalisme om dêroan te ûntkommen.

Lês mear...

Fryslan sept okt 2019 cover 288x350(25ste jiergong, nr.5, septimber/oktober 2019) Dit nûmer komt nei acht moannen online beskikber.

By it wurd Fiking hat hast elkenien fuort in byld foar de geast. Op Wickie de Viking nei binne dat meastentiids amper freedsume foarstellingen. In slutende ferklearring, wêrom’t tûzenen Skandinavyske krigers yn de 9de en 10de iuw yn see stutsen om kuststreken te plonderjen, bestiet noch altyd net. Der binne mar in bytsje skriftlike boarnen; wy moatte it foaral dwaan mei ynterpretaasjes dy’t archeologen op boaiemfynsten loslitte. 

  

Lês mear...

Fryslan jul-aug 2019 cover 288x350(25ste jiergong, nr.4, july/augustus 2019) Klik op de ôfbylding foar it folsleine digitale nûmer (pdf bestân).

Theun de Vries-kenner Douwe Kootstra gong op syk nei de plakken dy’t de bekende skriuwer neamt yn syn bondels De vertellingen van Wilt Tjaarda. Mei wat muoite binne de swalktochten fan de jonge De Vries lâns de Swette en de Kûkhernsterwei goed werom te finen. 

Lês mear...