Geachte leden,

Het bestuur van het Koninklijk Fries Genootschap nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 juni 2018 om 19.45 uur. Dit jaar zal de vergadering worden gehouden in de Dorpskerk van Huizum, Huizum Dorp 67, 8934 BS Leeuwarden.

De oorspronkelijk aan Johannes de Doper gewijde middeleeuwse dorpskerk van Huizum, sinds 2013 eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken, staat bekend om zijn buitengewoon rijke 16de en 17de-eeuwse interieur, met maar liefst vier fraaie herenbanken. Het meest bijzonder is de achtkantige preekstoel, de enige van vóór de Reformatie die in Friesland bewaard gebleven is, met een Latijns, aan de Vulgaat ontleend opschrift ('Roept luidkeels, houdt niet in, verhef uw stem als een bazuin en maak mijn volk zijn overtredingen bekend en het huis van Jacob zijn zonden', Jesaja 58:1). Van voor de Reformatie zijn ook gewelfschotels met gesneden passiesymbolen.

Voorafgaand aan de vergadering om 19.00 uur is er gelegenheid om onder leiding van de heer Peter de Haan een wandeling over het kerkhof te maken langs de graven van enkele Friese pommeranten. Daarbij zal  onder meer stil worden gestaan bij het graf van P.C.J.A. Boeles, bestuurslid van het Fries Genootschap.

Agenda
1.    Opening en vaststelling van de agenda
2.    Mededelingen
3.    Verslag algemene Ledenvergadering 28 juni 2017
4.    Jaarverslag van de secretaris over 2017
5.    Jaarverslag van de penningmeester over 2017
6.    Verslag kascommissie en benoeming nieuwe leden kascommissie
7.    Begroting 2019 en vaststelling contributie 2019
8.    Rondvraag
9.    Pauze

10.    Lezing door dr L. Verhart uit Swalmen. Leo Verhart was dertig jaar als conservator van de collectie Nederland prehistorie verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden. Zijn talrijke publicaties en het presenteren van de tv-serie Nederland in de prehistorie maakten hem tot ‘het gezicht van de Nederlandse prehistorie’. In het verlengde van een van zijn geliefde studieonderwerpen, de geschiedenis van de Nederlandse archeologie, zal hij spreken over: Drie kenmerkende karakters in de archeologie van het Noorden: Boeles, Holwerda en Van Giffen.

11.    Sluiting

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld!

Namens het bestuur,

Met vriendelijke groet,

Ritske Mud
secretaris

- Het verslag van de vorige ledenvergadering
- Jaarrekening 2017
- Jaarverslag 2017
- Begroting 2019